Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2018

achiku
7115 0c06
T-Rex selfie
Reposted fromckisback ckisback vianoisetales noisetales
achiku
Existential crisis cat
Reposted fromfoop2 foop2 vianoisetales noisetales
achiku
2281 82af 500
Reposted frombasara basara vianoisetales noisetales
achiku
5211 9904
Reposted fromkrzysk krzysk vianoisetales noisetales
achiku
3244 13e1
Reposted fromolaosa olaosa vianoisetales noisetales
achiku
2532 0921 500
Reposted fromTankistD TankistD viaxannabelle xannabelle
achiku
0327 8daa 500
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viaxannabelle xannabelle
achiku
Reposted frombluuu bluuu viaxannabelle xannabelle
achiku
3657 06d6
Reposted fromdusielecc dusielecc viaxannabelle xannabelle
achiku
Untitled
Reposted fromweightless weightless viaxannabelle xannabelle
achiku
achiku
Funkcjonuję. To dobre słowo na obecny stan rzeczy. Chodzę, mówię i oddycham, czasami nawet się uśmiechnę.
Reposted fromcompromise compromise viaxannabelle xannabelle
achiku
3809 e2cd 500
Reposted fromDavyJones DavyJones viaorzi orzi
achiku
Kiedy mama pyta mnie, jak mi idzie na studiach...
achiku
Mamihlapinatapai (język yaghan)- uczucie, moment, spojrzenie dzielone przez dwie osoby, z których każda chce zainicjować coś, czego obydwie pragną, ale żadna nie chce być tą, która zacznie.
— ładne słowa
Reposted fromavooid avooid viaxannabelle xannabelle
7171 b135 500
achiku
5964 8d44
achiku
5215 78bc 500
Reposted fromzalewajka zalewajka viasegritta segritta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl